Όροι δημοσίευσης

Δίνεται προτεραιότητα στις μεταφράσεις και δημοσιεύσεις:

  • των αναρχικών/ αντεξουσιαστικών/ ελευθεριακών κινημάτων σε όλο τον κόσμο,
  • των καταπιεζόμενων κοινωνικών ομάδων,
  • γενικά, όλων των ατόμων και συλλογικοτήτων που αγωνίζονται για την κοινωνική απελευθέρωση.

Δεν μεταφράζονται και δεν δημοσιεύονται κείμενα, σχόλια και γενικά υλικό που:

– προέρχεται από τα καθεστωτικά media ή από συνεργαζόμενους με αυτά και που εκφράζει την ιδεολογία της κυριαρχίας,

– προέρχεται από κόμματα, πολιτικούς διαμεσολαβητές και, γενικά, από όσους φορείς προτάσσουν την πολιτική της εκπροσώπησης,

– έχει έμμεσα ή άμεσα εμπορευματικούς-κερδοσκοπικούς σκοπούς,

– δεν κινείται στα όρια της ευπρέπειας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, της ισοτιμίας των φύλων και της ισότητας όλων των ανθρώπων,

– άμεσα ή έμμεσα εναντιώνεται στις αρχές και στους στόχους του εγχειρήματος, όπως αυτοί εκφράζονται στα editorials, στα δελτία αντιπληροφόρησης και στις αποφάσεις των συνελεύσεων.